วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
เหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2565
30  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๙๑๖๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๙๑-๖๑๕๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
จ้างออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง และประมาณราคา สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก
11  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่โครงการจิตอาสาพัฒนารักษาความสะอาดตลาดชุมชนท้องถิ่น ให้น่าชม น่ามอง น่าซื้อ มีมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐานตลาดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง