วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณถนนเทศบาล 31 ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 10 (หน้าโรงแรมทิพปุระ) ถึงถนนสายเลี่ยงเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 6 (ซอยสวนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง