วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บธ ๘ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ ๘ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 1326 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบันทึกถ่ายภาพและวิดีโอมุมสูง พร้อมจัดทำวีดิทัศน์ (VIDEO PRESENTATION) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๖๘๓๔ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง