วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าชุดและอุปกรณ์ในการแสดง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาวงดนตรี สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง