วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3867 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-48-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คและรับรองเครื่องชั่งน้ำหนัก ประจำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างทำอาหารว่าง อาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่จัดงาน และซุ้มกิจกรรมนันทนาการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมนันทนาการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2976 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)