วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประดับไฟบริเวณรั้วหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ซื้อกระจกรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 2976 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ แสตน และประดับผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง