วันที่
ชื่อเรื่อง
17  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80 - 5774 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองทุกชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องขยายเสียงรถยนต์ประชาสัมพันธ์ รหัสพัสดุ ๔๖๒-๕๘-๐๑๘๗, ๔๖๒-๖๑-๐๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องขยายเสียงรถยนต์ประชาสัมพันธ์ รหัสพัสดุ ๔๖๒-๕๘-๐๑๘๗, ๔๖๒-๕๘-๐๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง