วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนรายการวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีกำจัดยุงและแมลง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง