วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๕๔๗๐ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะฯ ทะเบียน ๘๑-๘๔๑๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน ๒,๐๐๐ ลบ.ม.) เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง