วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย บริเวณถนนเทศบาล 33/4 ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
ซื้อกระจกโค้งจราจร พร้อมอุปกรณ์จับยึดสำหรับติดตั้ง จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลและอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศูนย์ที่ ๒ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โครงเหล็กพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อผ้าออแกนซ่า เพื่อใช้สำหรับตกแต่งบริเวณรั้ว และอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง