วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และป้ายไวนิลห้ามปล่อยจับสัตว์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาถอดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อเครื่องไทยธรรม สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพรีวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 3519 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง