วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 7594 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-58-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง