วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมที่ 4 การฝึกอบรมส่งเสริมการกีฬาและสันทนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-6423 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 006-57-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในระหว่างวันที่ 3 - 6 มกราคม 2567 ณ เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ ทะเบียน 82-2037 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 012-65-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80-5772 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 002-40-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กจ 3070 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001 - 59 - 0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ 6834 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง