วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแห้ง หมายเลขทะเบียน บธ 9654 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ณ อุโบสถวัดหนองกะพ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร รอบสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง