วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ 8 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง