วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 26 ซอยบ้านดาบอมร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ซอยแปลงเกษตรโรงเรียนสระแก้ว) ต่อจากถนนเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการต่อเติมโรงจอดรถกองช่างเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 8 บ้านรัตนะ 1 เนินกลอย บริเวณแยกถนนสระแก้ว ซอยข้างอู่ประธานยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบาล 2 ซอย 10 (ซอยข้างร้านคักอีหลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อโปรแกรมระบบบริหารงานค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๙๕๘๓ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๔-๔๐-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง