วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้งโครงไม้ยูคา จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 5809 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ ๘ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง