วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคลองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคลองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ทะเบียน 80 - 8808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 014 - 48 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 21 (ข้างบ้านพักนายอำเภอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำสถานที่สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง