วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟารับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการบริหารร่างกายและบริหารจิตด้วยโยคะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน
25  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อโซ่สำหรับเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 18 (แยกบ้านดาบเด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-5774 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง