วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๔๑๒ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๐-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข 8068 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข ๑๕๕๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๐-๕๔๗๐ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างถอด ย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๐-๖๐๖๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายแนะนำเส้นทางสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต 0902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง