วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ Inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชิวิตของคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5470 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 012-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ 8 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง