วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้งโครงไม้ยูคา จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 5809 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ ๘ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บธ ๘ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ ๘ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง