วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-9284 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 006-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 4903 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อตั๋วรับจำนำ และ ใบเสร็จรับเงิน(ดอกเบี้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
ซื้อรถกระเช้าอเนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล และพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการตกแต่งและจัดสถานที่ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง