วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33 ทับ 1 ซอย 1 (ซอยสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองปรือ แยกซอย 2 เชื่อมซอย 2 ทับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง