วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 6834 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 25 (แยกเข้าสระน้ำหนองกะพ้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 14 เชื่อม 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๓ ซอย ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 8584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง