วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2565
เช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ แสตน และผ้าระบาย
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8068 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 3 การฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อชุดผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมพร้อมสกรีน สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง