วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กต 883 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 80-5808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมให้ความรู้ด้านดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุภัณฑ์ 416-64-0845 และรหัสครุภัณฑ์ 416-64-0841 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค 1255 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 034-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต 0902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง