วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาติดแผ่นสะท้อนแสงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว 81 - 9465 สระแก้ว และรถบรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน 81 - 3470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถขยะเพื่อปฏิบัติงานเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9284 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 006-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง