วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า ของสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง