วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้สำนักงานบุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างทำหุ่นผีเสื้อสายพันธ์ุซิกแซก และประดับตกแต่งรถขบวนแห่ผีเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80 - 9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร พร้อมผาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 18 ปัจจัย ของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง