วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จำนวน 110 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ขนาดยาว 8.00 เมตร จำนวน 20 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องเติมอากาศ (แบบใบพัดตีน้ำ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80 - 8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับนำเยาวชนเข้าร่วมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหาร (ข้าวกล่องและน้ำดื่ม) สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 4903 สระแก้ว ครุภัณฑ์ 001-49-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง