วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มี.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ (โซ่เลื่อยยนต์, ตะใบกลม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งห้องต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, กระบอกฉีดยา, เข็มฉีดยา ใช้สำหรับการฉีดวัคซีนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ
11  มี.ค. 2562
ซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562