วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5809 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-41-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๔๔๗๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง