วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2562
ซื้อของสมนาคุณ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน ๒๒ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมรั่วของเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (เครื่องดนตรี จำนวน 6 ประเภท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร) ต่อจากถนนเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)