วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน 18 ปัจจัย ของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
จ้างจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีะ 2561 จำนวน 2,000 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างร้านอาณาจักรเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัดสุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง