วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายฐานออกกำลังกาย สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ (๓ รายการ) สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคพร้อมคอกล้อมต้นไม้ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว - สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ (ต้นไม้และกระถาง) สำหรับการจัดกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟารับแขก, เก้าอี้นั่งบุนวม, เก้าอี้สตูล) เพื่อปรับปรุงสถานที่ห้องทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน และหน้าห้องคณะผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๗๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) เพื่อใช้เปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ ทะเบียน 81-4714 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง