วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเต้นท์ เก้าอี้พลาสติกเพื่อใช้ในงานแข่งขันกีฬาโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง รหัสครุภัณฑ์ 055 - 54 - 0020 (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานแข่งขันกีฬาโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ สำหรับนำมาปรับเกลี่ยขยะบริเวณบ่อฝังกลบ และสิ่งปฏิกูล ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
วัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ
20  ก.ค. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 6 ซอยโรงสูบน้ำประปา (สวนน้ำ)
20  ก.ค. 2561
จ้างเหมาพัดลมไอน้ำ สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายถมที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง