วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำและควบคุมสาหร่าย) เพื่อนำมาปรับสภาพน้ำและควบคุมสาหร่าย (สระแก้ว-สระขวัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะฯ ทะเบียน 80-9509 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-49-0014 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ (โซ่เลื่อยยนต์, ตะใบกลม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งห้องต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, กระบอกฉีดยา, เข็มฉีดยา ใช้สำหรับการฉีดวัคซีนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง