วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับนำเยาวชนเข้าร่วมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหาร (ข้าวกล่องและน้ำดื่ม) สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 4903 สระแก้ว ครุภัณฑ์ 001-49-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อธงประจำพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 320 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง