วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2561
ซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จำนวน 110 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ขนาดยาว 8.00 เมตร จำนวน 20 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องเติมอากาศ (แบบใบพัดตีน้ำ) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80 - 8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง