วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 2
30  ส.ค. 2561
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 20 ซอย 1
29  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Dot Marix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5809 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-41-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๔๔๗๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง