วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2562
ซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนดิจิตอล
23  เม.ย. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกณ์และติดตั้ง บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ตลาดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80 - 5470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ (โต๊ะหมู่บูชา) เพื่อใช้ในพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-9284 สระแก้ว รหัสพัสดุ 006-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง