วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องเติมอากาศ (แบบใบพัดตีน้ำ) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 81 - 6154 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 80-9583 สระแก้ว รหัสพัสดุ 004-40-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำและควบคุมสาหร่าย) เพื่อนำมาปรับสภาพน้ำและควบคุมสาหร่าย (สระแก้ว-สระขวัญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะฯ ทะเบียน 80-9509 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-49-0014 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง