วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
จ้างทำอาหารเย็นและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้วศูนย์ที่1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนย่อยที่ 8 (บ้านเนินกลอย) และชุมชนย่อยที่ 10 (หลังวัดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สัญญาณไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง