วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
ซื้ออุปกรณ์ในการทำความสะอาด สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ในการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับรับรองคณะศึกษาดูงานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างทำอาหาร สำหรับรับรองคณะศึกษาดูงานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับรับรองคณะศึกษาดูงานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องไทยธรรม สำหรับโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง