วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 80-5808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตว 684 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 024 - 49 - 0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2562
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2976 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS) รถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง