วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องป้องกันไฟกระโชก ระบบกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อของสมนาคุณ สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับการจัดงาน วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๘๔๑๒ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๐-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (กระเป๋าเป้) สำหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส สน.ศท.4/12) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 18 รายการ สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กงย 237 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 024-43-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง