วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนวิ่งออกกำลังกาย คสล. รอบสระน้ำหนองกะพ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสง) เพื่อใช้เปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 0001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 116 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง