วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 20 ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
30  ส.ค. 2561
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 8
30  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 2
30  ส.ค. 2561
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 20 ซอย 1
29  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Dot Marix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-5809 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-41-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง