วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2561
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๕๐ ชุด เพื่อให้นักกีฬา ที่เข้าแข็งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก วังน้ำเย็นเกมส์ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับให้นักกีฬาที่เข้าแข็งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก วังน้ำเย็นเกมส์ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
จ้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2561
จ้างติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็ว 200/100 Mbps. พร้อมวางระบบแลน และ Wi Fi อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว จำนวน 2 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงและดูและระบบเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว (WWW.Sakaeocity.go.th) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่น เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง