วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๘๕๘๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา และชุดวอร์ม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อฟิล์มกรองแสงและไฟตัดหมอกรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1326 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง