วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดูดสิ่งโสโครกฯ ทะเบียน 81-6154 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างร้านอาณาจักรเหล็ก)
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สก. รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน หรัสครุภัณฑ์ 625-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในสวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 2596 สก รหัสครุภัณฑ์ 001-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง