วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
จ้างจ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา บริเวณถนนเทศบาล 19 ซอย 1 (หลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) ซอยบ้านร้อยตำรวจโทสำรวย ขันโท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ ถนนเทศบาล 26 ซอย 6 (บ้านนางประไพ สุระชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปา ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย ถนนเทศบาล 33 ซอย 3 ต่อจากของเดิมบริเวณหอสมุดจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับติดตั้งเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยในชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อของสมนาคุณ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน ๒๒ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง