วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องไทยธรรม สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารเช้าถวายพระภิกษุสงฆ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ำสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) จำนวน ๒๕๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 150 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้นั่งและพัดลม เพื่อประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว และประชาคมเมืองฯ (โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง