วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2561
จ้างปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4714 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษาการจัดการเรียนรู้สะเต็มปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2561
วัสดุก่อสร้าง 33 รายการ เพื่อซ่อมปรับปรุง สวนสุขภาพ ที่ออกกกำลังกาย ป้ายสวนสาธารณะฯ เรือนเพาะชำ
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประดับไฟเกาะกลางถนนสุวรรณศร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างเหมาขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างประดับไฟเกาะกลางถนนสุวรรณศร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้สำนักงานบุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างทำหุ่นผีเสื้อสายพันธ์ุซิกแซก และประดับตกแต่งรถขบวนแห่ผีเสื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80 - 9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง