วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
ซื้อภาชนะรองรับมูลฝอย (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างทำชุดรองรับขยะอันตราย โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม ๓R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุจราจร (สีอะคริลิครูฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
จ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประดับไฟ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง