วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องชั่งตวงวัดประจำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างตรวจสอบบัญชี สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง