วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2561
ซื้อเพื่อให้รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 3867 สระแก้ว ใช้งานได้ตามปกติ และไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2561
เหมาบริการเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23  มี.ค. 2561
จ้างเหมาพาหนะรถยนต์ปรับอากาศ มีที่นั่งผู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2561
จ้างเหมาบริการเช่าพัดลมไอน้ำ และเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2561
เช่าพัดลมไอน้ำ และเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับโครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน 81 - 3470 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 035 - 54 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง