วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการฝึกอบรมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสืบสานศิลปวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้ออุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๘๕๘๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา และชุดวอร์ม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 543 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง