วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
จ้างที่ปรึกษาการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประดับไฟ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน 81-3470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้วสระขวัญ 2 บริเวณซอยสระไชยศรี 5 ต่อจากของเดิมสุดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง