วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2 บริเวณถนนเทศบาล 2 ซอย 10 (ซอยข้างร้านคักอีหลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อโปรแกรมระบบบริหารงานค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๙๕๘๓ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๔-๔๐-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (สำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๔๒๓ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง บริเวณถนนบ้านคลองนางชิง ซอย 1 (แยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา บริเวณริมถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้านกาแฟคอฟฟี่เลิฟถึงสะพานคลองนางชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กข ๙๑๙๐ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง