วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องตัดคอนกรีต รหัสครุภัณฑ์ ๐๘๗-๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์เช็ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับโครงการจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง