วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2561
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81 - 6423 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 1559 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001 - 44 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2561
จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำหลังโรงเรียนสระแก้ว ถึงถนนบ้านลัดกะสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (ตรงข้ามโรงเรียนดาราสมุทร)
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 9 เชื่อมถนนเทศบาล 7 ซอย 1
18  เม.ย. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล 8 (ตรงข้ามหมู่บ้านนิตตาโฮม)