วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนสุวรรณศร (ซอยโซนี่) เชื่อมถนนเทศบาล 17 ซอย 2 จำนวน 3 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,159 ตารางเมตร เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว (www.sakaeocity.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องชั่งตวงวัดประจำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง