วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อโซ่สำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาตู้ลำโพง (ตู้เสียงกลางแหลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะฯ ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๙ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก, ยางใน) เพื่อใช้เปลี่ยนรถตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค 1255 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 034-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
พร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
15  มิ.ย. 2563
ซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศภายในสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง