วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข ๓๘๖๗ สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 10 ซอย 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 9/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๔ เชื่อมถนนเทศบาล ๑๘ ซอย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล 17 ซอย 5 (ซอยร้านยายเต็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE แยกถนนเทศบาล 17 ซอย 4 (ซอยข้าง สวท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข ๔๙๐๓ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง