วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-8219 สก รหัสครุภัณฑ์ 011-48-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2561
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย และน้ำยาเคมีพ่นยุง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81 - 6423 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 1559 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001 - 44 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง