วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ข้างร้านอาณาจักรเหล็ก)
23  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน หรัสครุภัณฑ์ 625-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในสวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 2596 สก รหัสครุภัณฑ์ 001-45-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องควบคุมส่วนกลาง บันทึกและถอดคำบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ 625-49-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง