วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๔๒๓ สระแก้ว รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างทำป้ายทำเนียบประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และทำเนียบนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ถังน้ำมัน) สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 8584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง