วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กข ๑๕๕๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 81 - 9465 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 9465 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง